Lanna Dog Welfare

Animal welfare is human welfare

ก.ค.

7

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างศูนย์การเรียนรู้และปลูกฝังความเมตตาโดยใช้สัตว์เป็นโมเดล

By LannaDog

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างศูนย์การเรียนรู้และปลูกฝังความเมตตาโดยใช้สัตว์เป็นโมเดล ทอด ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ต. หนองควาย อ. หางดง จ. เชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. Dlouhy pochod 2552 เวลา 09.30 น.

ด้วยองค์กรช่วยเหลือส้ัตว์ล้านนาด็อกเรสคิวได้มีโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และปลูกฝังความเมตตาโดยใช้สัตว์เป็นโมเดล ที่บ้านฟ่อน ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นสถานที่ปลูกฝังจริยธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดด้วยวิถีพุทธแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งทางราชการและเอกชน เพื่อประโยชน์แก่การรองรับกิจกรรมของอาสาสมัครเยาวชนทั้งในและต่างประเทศที่ต้องการจะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม และเป็นโครงการตัวอย่างแก่ภาคราชการทั่วประเทศและองค์กรจากต่างประเทศได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสพการณ์ ซึ่งการก่อสร้างนี้ใช้งบประมาณ 3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาท) เนื่องจากเงินบริจาค ทุนต่างๆ ที่ได้รับ และเงินกู้จากธนาคารยังไม่เพียงพอสำหรับการก่อสร้าง ทำให้ศูนย์นี้ยังขาดปัจจัยอีกจำนวนมาก


เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น อันจะทำให้ศูนย์นี้มีความมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้นคณะกรรมการขององค์กรช่วยเหลือสัตว์ล้านนาด็อกเรสคิวจึงได้ร่วมกับทางเจ้าคณะอำเภอหางดง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคีขึ้น ทอด ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ บ้านฟ่อน ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เพื่อรวบรวมเงินบริจาคสมทบทุนสร้าง “ศูนย์การเรียนรู้และปลูกฝังความเมตตาโดยใช้สัตว์เป็นโมเดล” อันเป็นประโยชน์ ทั้งในส่วนการให้ความรู้และปลูกฝังความเมตตา และในส่วนที่เป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนิกชน โดยทอดถวายตามกำหนดการดังต่อไปนี้

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
08.00 น. ตกแต่งองค์ผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์การเรียนรู้และปลูกฝังความเมตตาฯ
09.30 น. พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์-สมโภชองค์ผ้าป่าสามัคคี
10.30 น. ประกอบถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี และถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ อนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี
11.00 น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีใจกุศลทุกท่าน ได้ร่วมรับเป็นเจ้าภาพงานบุญในครั้งนี้ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดอำนวยผลประทานพรให้กับท่านและครอบครัวได้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคภัยพิบัติทั้งปวง ในทุกทิพาราตรีกาลนานเทอญ.

Download
ใบฎีกาผ้าป่าสามััคคี
โบรชัวร์ศูนย์การเรียนรู้ฯ
แผนที่การเดินทาง

Share

Leave a comment

*