Lanna Dog Welfare

Animal welfare is human welfare

ส.ค.

30

ต้องการความช่วยเหลือด่วน !! URGENT ! URGENT! URGENT!

By LannaDog

We urgently need financing to build our kennels

เรากำลังก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ฯ ต่อในเฟส 2

LDR center

บริษัท องค์กร หรือกลุ่มต่างๆ ที่ต้องการสนับสนุนการก่อสร้างกรงพักพิงสุนัข ในศูนย์การเรียนรู้

ค่าก่อสร้างกรง                                                         200,000                   บาท

ค่ารั้วตาข่าย (1200 บาท/ตารางเมตร)                       100,000                   บาท

พื้นที่กรงพักพิงได้ออกแบบให้สุนัขอยู่เป็นสัดเป็นส่วน ในบรรยากาศคล้ายอยู่บ้าน สุนัขจะได้รับการฝึกให้มีระเบียบวินัยและมีนิสัยดี เตรียมพร้อมสำหรับการอุปการะและรองรับเยาวชน อาสาสมัครที่จะมาบำเพ็ญประโยชน์

แบบแปลนมีพร้อมแล้ว ท่านสามารถให้การสนับสนุนบริจาคโดยเป็นเงินหรือวัสดุก่อสร้าง  ชื่อของกลุ่ม องค์กรหรือบริษัทของผู้บริจาคจะถูกปิดประกาศไว้ตรงทางเข้าเขตกรงบ้านพักพิงสุนัข


แนวคิดของการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และปลูกฝังความเมตตาโดยใช้สัตว์เป็นต้นแบบ

ศูนย์การเรียนรู้และปลูกฝังความเมตตาฯให้ความสำคัญในเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์และเชื่อว่าการการปลูกฝังความเมตตาต่อสัตว์จะช่วยยกระดับจิตใจของผู้คนให้มีความรักทั้งต่อเพื่อนมนุษย์  สัตว์และสิ่งแวดล้อม

ศูนย์การเรียนรู้และปลูกฝังความเมตตาฯนี้ใช้แนวคิดของประเทศเยอรมัน คือเป็นสถานที่สวยงาม มีธรรมชาติ สถานที่ออกแบบให้อำนวยความสะดวกสบายกับคนพิการ คนชรา ทั้งให้ผู้ปกครองสามารถพาบุตรหลานมาพักผ่อนหย่อนใจ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ดูแลให้ความรักแก่สัตว์พิการ ขณะเดียวกันก็ได้ฝึกตนเองและเปลี่ยนมุมมอง ว่าอาสาสมัครมิใช่เป็นเพียงผู้ให้แต่ยังเป็นผู้รับด้วย คือการได้เรียนรู้จากความยากลำบากของผู้อื่น

ภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ มีห้องสมุด สื่อวิดีโอ ภาพยนตร์ และ โสตทัศนูปกรณ์ ใช้เป็นที่จัดฝึกอบรม เยาวชน มีคลินิกสุขภาพสำหรับทำหมันและรักษาพยาบาลเบื้องต้นสุนัขและแมวจรจัด โดยมีสัตวแพทย์ อาสาสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศผลัดเวียนกันมาปฏิบัติหน้าที่

กิจกรรมและการบริการของศูนย์ในอนาคต

ปลูกฝังความรับผิดชอบและความเมตตา โดยเชิญนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ที่สนใจ มาเยี่ยมที่พักสัตว์พิการ ถูกทอดทิ้ง เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ และสวัสดิภาพของสัตว์

ส่งเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ที่จะได้รับการปฏิบัติและดูแลจากสังคมแก่คนพิการและคนชรา โดยสถานที่ออกแบบให้อำนวยความสะดวกสบายแก่คนพิการคนชรา ให้สามารถอาสาสมัครทำประโยชน์แก่สังคมได้อย่างเท่าเทียมกับคนปกติหรือคนหนุ่มสาว

สร้างทัศนคติของการเป็นอาสาสมัคร ปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักเสียสละ และเห็นว่างานอาสาสมัครเป็นหน้าที่ของเยาวชน เด็กๆ ในชุมชนสามารถมาช่วยทำงานในศูนย์ฯ เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจสำหรับผู้ปกครองและเด็กๆ ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย และยังได้ทำกิจกรรมร่วมกันที่เป็นประโยชน์

มีนิทรรศการและสื่อต่างๆ ที่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสัตว์ที่ถูกต้อง ความรับผิดชอบ การไม่กินเนื้อสุนัข การเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องของการแก้ปัญหาสุนัขอย่างมีเมตตาแทนการใช้วิธีกำจัดที่รุนแรง

URGENT !  URGENT!    URGENT!

We urgently need financing to build our kennels. These kennels will be a model for keeping stray dogs temporarily until they are adopted. The dogs will have their freedom, but they will also be trained as excellent house pets.

The cost of kennel is 200,000 Baht

The price of a net fence around the kennel is 100,000 Baht (1200 Baht/m2),

making a grand total of 300,000 Baht

We would appreciate support from any companies, foundations or even groups, which can contribute to build these kennels. Your name will be permanently placed at the entrance as a sign of our gratitude.

Thank you

Dog Center for Humane Education and Animal Welfare regards education as the most important tool for change. We are convinced that education in compassion and the care of animals will help to develop a change in attitude and will make people understand and be more responsible towards their fellow men, animals, and the environment.

The Center is based on the model of a German animal shelter. It is situated in natural surroundings, ideal for recreation or relaxation. It is designed to facilitate visits for senior citizens and disabled people. Families can come to picnic on weekends, walk and play with the dogs. They are also very welcome as volunteers to help us take care of the animals and, at the same time, learn about animal behaviour and the environment. Volunteers will not only gain the benefit of giving, receiving and sharing, they will also learn to understand more about the needs of animals and how human society can sometimes makes them suffer.

In the Center, we will provide a library as well as educational videos and films on animals. The area can also be used for trainings, meetings, workshops, seminars etc. It also provides a clinic for the sterilization of roaming and stray dogs and cats, as well as a “nursing area” for very sick ownerless dogs. It will also be used to give extra training opportunities to veterinary students. We welcome volunteers from both Thailand and abroad to visit and work in the Center.

There are also plans to move in the direction of animal assisted therapy. We will try to turn our stray dogs into Service Dogs.

Above all, the Center belongs to the citizens of Chiang Mai and we welcome them to make full use of our lovely woods and friendly dogs.

Share

Leave a comment

*