Lanna Dog Welfare

Animal welfare is human welfare

Project โครงการ

โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์

Lanna Dog Center for Humane Education and Animal Welfare

สุนัขจรจัดหรือถูกทอดทิ้งกำลังกลายเป็นปัญหาสังคมอยู่ในขณะนี้ เป็นผลลัพธ์จากการขาดความรับผิดชอบของคนนำสุนัขไปปล่อยทิ้งให้เป็นภาระของสังคมจึงควรที่จะต้องหาทางแก้ไขโดยไม่สร้างบาปกรรมหรือเพิ่มความเดือดร้อนให้แก่สัตว์รวมทั้งคนมากกว่าที่เป็นอยู่ การกำจัดสุนัขไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา ทั้งนี้เนื่องจากทุกครั้งที่มีการกำจัดสุนัขออกไปจากบริเวณนั้นก็จะมีสุนัขกลุ่มใหม่เข้ามาแทนที่อยู่เสมอตราบใดที่ยังมีแหล่งขยะเศษอาหารซึ่งเป็นบ่อเกิดให้สุนัขเหล่านี้มีชีวิตและมีการแพร่พันธุ์ปัญหาสุนัขจรจัดจึงสะท้อนให้เห็นถึงการขาดความรู้ ความเข้าใจ ความรับผิดของหน่วยงานของรัฐและประชาชน

องค์การอนามัยโลกและสมาคมพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (WSPA, World Society for the protection of animals) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าการควบคุมประชากรสุนัขโดยการทำหมันจะต้องทำร่วมกับการให้การศึกษาจึงจะเป็นการแก้ปัญหาแบบยั่งยืน โดยการให้ความรู้เข้าใจในพฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว์ ปลูกฝังความรัก ความเมตตาต่อสัตว์และมีความรับผิดชอบให้กับชุมชนหรือเยาวชน

ศูนย์การเรียนรู้ล้านนาด็อกให้ความสำคัญในเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์และเชื่อว่าการการปลูกฝังความเมตตาต่อสัตว์ จะช่วยยกระดับจิตใจของผู้คนให้มีความรักทั้งต่อเพื่อนมนุษย์ สัตว์ และ สิ่งแวดล้อม

ศูนย์ฯนี้ใช้แนวคิดของ ประเทศเยอรมัน คือเป็นสถานที่สวยงาม มีธรรมชาติ ออกแบบให้อำนวยความสะดวกและเป็นมิตรกับคนพิการ คนชรา ทั้งให้ผู้ปกครอง บุตรหลาน มาร่วมบำเพ็ญประโยชน์ และเปลี่ยนมุมมอง ว่าอาสาสมัครมิใช่เป็นเพียงผู้ให้แต่เป็นผู้รับด้วย นั่นคือการได้เรียนรู้ความทุกข์ยากผู้อื่น

มีคลินิกสำหรับทำหมันและรักษาพยาบาลเบื้องต้นสุนัขและแมวจรจัด โดยมี สัตวแพทย์อาสาสมัครผลัดเวียนกันมาปฏิบัติหน้าที่ นอกเหนือจากการออกทำหมันภาคสนามตามวัด ชุมชน ต่างๆ

ภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ มีห้องสมุด สื่อวิดีโอ ภาพยนตร์ และ โสตทัศนูปกรณ์ ใช้เป็นที่จัดฝึกอบรม สัมนา เมื่อปี 2553 ล้านนาด็อกได้ร่วมกับราชสมาคมป้องกันทารุณกรรมแห่งอังกฤษ (RSPCA) จัดฝึกอบรม แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ จากที่ต่างๆ เรื่องการจับสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม

***ศูนย์ไม่มีนโยบายเก็บสัตว์จรจัดมาเลี้ยงหรือสร้างบ้านพักพิงแก่ สัตว์เพราะการกระทำดังกล่าวไม่ช่วยแก้ปัญหา

วัตถุประสงค์

 • สร้างศูนย์การเรียนรู้และปลูกฝังความเมตตาโดยใช้สัตว์เป็นโมเดล
 • สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหาสุขอนามัยแวดล้อมที่มีผลกระทบถึงชุมชน
 • เป็นโครงการตัวอย่างแห่งแรกในประเทศไทยเพื่อให้จังหวัดต่างๆได้มาศึกษาเรียนรู้
 • การแก้ปัญหาสุนัขแบบยั่งยืนด้วยวิถีแห่งพุทธ

Lanna Dog Center for Humane Education and Animal Welfare

Lanna Dog Center for Humane Education and Animal Welfare regards education as the most important tool for change. We are convinced that education in compassion and the care of animals will help to develop a change in attitude and will make people understand and be more responsible towards their fellow men, animals, and the environment.

The Center is based on the model of a German animal shelter. It is situated in beautiful natural surroundings, ideal for recreation or relaxation. It is designed to facilitate visits from senior citizens and disabled people. Families can come to picnic on weekends, walk and play with the dogs.

In the Center, we will provide a library as well as educational videos and films on animals. The area can also be used for trainings, meetings, workshops, seminars etc. The Center also provides a clinic for the sterilization of roaming and stray dogs and cats. It will also be used to give extra training opportunities to veterinary students. We welcome volunteers from both Thailand and abroad to visit and work in the Center.

Above all, the Center belongs to the citizens of Chiang Mai and we welcome them to make full use of our lovely woods and friendly dogs.

Future activities and services at the Lanna Dog Humane Education Center

 • Teaching Humane Education to schoolchildren will enable them to show compassion and responsibility towards all living beings. School classes will be invited to visit the Center, so as the children can understand more about animal behaviour and welfare.

 

 • The services at the Center are designed for use by able as well as disabled people. In this way, LDR hopes to give senior and disabled people the opportunity to participate in all activities alongside young and able bodied people. This will encourage the general public to respect and value the old and handicapped.

 

 • We want to encourage young people to have an altruistic attitude and create volunteerism and help society. Young people can come to help at the Center in order to learn and, later, help their own communities.

 

 • We would like the surroundings of the Center to be beautified and used as an area for relaxation and family activities, free of charge, possibly combining with voluntary work.  

 

 • LDW will hold exhibitions and present educational media to the public to encourage responsible pet ownership. Communities should protect their dogs from the brutal thieves of the meat market. People should work together to discourage the eating of dogs and learn the proper attitudes towards stray dog management without using violence.

 

 • We will hold classes in basic dog training and dog behaviour and try to convince the public that a well trained and balanced dog can live much more harmoniously in human society.

 

 • We will offer sterilization and rabies vaccination at prices affordable even to the poor, and free services for the strays in the community and the temples in the area. Proceeds from this service will be used to help sick strays in the community.

 

 • LDW will provide advice and help with dog problems wherever possible. It will regularly conduct seminars on humane stray dog management by inviting monks, teachers and community leaders to join group discussions and workshops. We hope that these sessions will act as role models and help to move education on animal welfare into the curricula of the Thai school system.
Share