Archive

You are currently browsing the archives for the หนึ่งโรงเรียน/ชุมชน หนึ่งวัด สัตว์สุขภาพดี category.

ส.ค.

24

โครงการประกวดการดูแลสุขภาพสุนัขแมวในวัดโดยโรงเรียนและชุมชน “หนึ่งโรงเรียน/ชุมชน หนึ่งวัด สัตว์สุขภาพดี”

By LannaDog

โครงการประกวดการดูแลสุขภาพสุนัขแมวในวัดโดยโรงเรียนและชุมชน

หนึ่งโรงเรียน/ชุมชน หนึ่งวัด สัตว์สุขภาพดี

“One school/Community One Temple” animal health care promotion competition

ภายใต้โครงการเปลี่ยนสุนัขจรจัดให้เป็นสุนัขชุมชน

Under the project of “Changing stray dogs into community dogs”

วัตถุประสงค์

  1. กระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนมีความตระหนักในเรื่องของสุขอนามัยแวดล้อม มีการเฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างสัตว์และคน โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้า
  2. ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อเยาวชนให้มีเมตตาต่อสัตว์และมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อขยายผลไปยังผู้ปกครองและชุมชน
  3. สร้างความตระหนักในกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์และรักสุนัขให้ทราบถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ และในขณะเดียวกันก็ไม่สร้างปัญหาแก่ผู้อื่น
  4. เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชนและเครือข่ายที่ใกล้เคียง เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดอย่างมีเมตตาสอดคล้องกับหลักพุทธ ศาสนาและเป็นไปตามหลักสากล

Read more »

Share